CẦN LÀM GÌ KHI XẢY RA SỰ CỐ TRÀN DẦU TẠI CÁC CƠ SỞ, DỰ ÁN?

CẦN LÀM GÌ KHI XẢY RA SỰ CỐ TRÀN DẦU TẠI CÁC CƠ SỞ, DỰ ÁN?

Theo Điều 16 Quyết định 12/2021/QĐ-TTg về ứng phó sự cố tràn dầu tại cơ sở, dự án:

Sự cố tràn dầu trên biển
Sự cố tràn dầu trên biển
  1. Cơ sở xây dựng kế hoạch khẩn cấp ứng phó sự cố tràn dầu. Tổ chức lực lượng bảo đảm ngăn ngừa Ứng phó kịp thời. Hiệu quả sự cố tràn dầu ở mức độ tương ứng với khả năng tràn dầu do cơ sở gây ra.
  2. Trong trường hợp tiềm lực và khả năng bị hạn chế. Cơ sở hợp đồng với các đơn vị có khả năng ứng phó sự cố tràn dầu trong khu vực. Hoặc với Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu khu vực để hỗ trợ ứng phó khi sự cố tràn dầu xảy ra.
  3. Cơ sở thực hiện đầy đủ các yêu cầu, hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường. Các cơ quan có thẩm quyền nhằm ngăn chặn hoặc giảm thiểu thiệt hại do ô nhiễm dầu gây ra một cách nhanh nhất.
  4. Trường hợp xét thấy cơ sở ứng phó không hiệu quả hoặc sự cố tràn dầu có nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trực tiếp hoặc chỉ định chỉ huy hiện trường để tổ chức ứng phó.
  5. Khi xảy ra sự cố tràn dầu vượt quá khả năng. Cơ sở báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi xảy ra sự cố tràn dầu. Triển khai phương án ứng phó theo kế hoạch khẩn cấp ứng phó sự cố tràn dầu của tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp chủ trì và chỉ định chỉ huy hiện trường để tổ chức ứng phó.

 

Write a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *