BIỆN PHÁP XỬ LÝ RUỘNG ĐỒNG BỊ Ô NHIỄM DO TRÀN DẦU

Tràn dầu  là  hiện tượng  xảy ra trong  hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác, vận chuyển, chế biến, phân phối, tàng  trữ dầu khí  và các sản  phẩm của chúng. Ô nhiễm do dầu gây thiệt hại nặng nề, thảm khốc  và  ảnh  hưởng lâu  dài đến  hệ  sinh  thái, tài nguyên nước, đất và các hoạt động kinh tế-xã hội. Sự cố  tràn  dầu là  hiện tượng  dầu  từ  các  phương tiện chứa, vận chuyển khác nhau, từ các công trình và các  mỏ  dầu  thoát ra ngoài môi trường tự nhiên do sự cố kỹ thuật, thiên tai hoặc do con người gây ra. Tràn dầu tại các đồng ruộng tại các địa phương là hiện tượng thường xuyên xảy ra. Do tràn bể thu váng dầu tại các cửa hàng xăng dầu hay cây xăng tại địa phương đã tràn ra đồng ruộng và cống thoát nước. Sự cố này tràn ra các đồng ruộng thông qua hệ thống kênh mương làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường. Read More